Uitslag 2016

Zwarte Arend partij

Heren

1e prijs:

 • Christiaan Overzet
 • Oene v/d Woude
 • Siemen Zeilinga (koning)

2e prijs:

 • Simon de Beer
 • Hendrik Hijlkema
 • Pieter Visser

Dames

1e prijs:

 • Linda van Woudenberg
 • Annie Corton
 • Tjitske Dreijer

2e prijs:

 • Grietje Anna Buurmans
 • Jitske Elzinga
 • Astrid Meinema


Pearkekeatsen

A klasse

1e prijs:

 • Jacob Lei en Sjoukje Elzinga

2e prijs:

 • Magchiel Faber en Annie Corton

1e afvalronde:

 • Siemen Zeilinga en Jettie Elzinga

B klasse

1e prijs:

 • Uilke Faber en Gerda Elzinga

2e prijs:

 • Marten Groen en Liza Lei

3e prijs:

 • Nutte Buurmans en Eelkje Anna Steegstra

C klasse

1e prijs:

 • Durk Lei en Reinou Jansma

2e prijs:

 • Pieter Visser en Marjanne Faber

1e afvalronde:

 • Kees Faber en Linda van Woudenberg


Dorpsbelang partij

Heren 

1e prijs:

 • Jacob Lei (koning)
 • Dirk Lei
 • Magchiel Faber

2e prijs:

 • Willem Elzinga
 • Nutte Buurmans
 • Thomas Prins

Dames

1e prijs:

 • Marjanne Faber
 • Tineke Visser
 • Andrea Visser (koningin)

2e prijs:

 • Linda van Woudenberg
 • Tjitske Dreijer
 • Bertina Smeding


Hoofdklasse partij

1e prijs:

 • Andrea Visser
 • Berend de Jong
 • Hendrik Kootstra

2e prijs:

 • Bertina Smeding
 • Siemen Zeilinga
 • Erwin Zijlstra

3e prijs:

 • Annie Corton
 • Magchiel Faber
 • Sjoerd de Jong


Strjittekeatsen

1e prijs:

 • Elizabeth Lei
 • Pieter L. Visser
 • Siemen Zeilinga

2e prijs:

 • Anna Buurmans
 • Douwe Hendrik Elzinga
 • Marten Groen

3e prijs:

 • Reinou Jansma
 • Andrea Visser
 • Stephan Overkempe


Prins partij

Heren

1e prijs:

 • Jacob Lei (koning)
 • Oene v/d Woude
 • Stephan Overkempe

2e prijs:

 • Willem Elzinga
 • Berend de Jong
 • Hendrik Hijlkema

Dames

1e prijs:

 • Sietske van Dekken
 • Jitske Elzinga
 • Astrid Meinema

2e prijs:

 • Linda van Woudenberg
 • Marjanne Faber
 • Geartsje Lei

Veteranen

1e prijs:

 • Jelco Lei

2e prijs:

 • Frans de Groot


Kind/ouder partij

A klasse

1e prijs:

 • Tineke Visser en Andrea Visser

2e prijs:

 • Cees Zeilinga en Thomas Prins

B klasse

1e prijs:

 • Griete Hijlkema en Sjouke Hijlkema

2e prijs:

 • Joke de Jong en Tetje de Jong


Glasservice NN en MS Vento partij

Heren

1e prijs:

 • Uilke Faber
 • Dirk Lei
 • Thomas Prins

2e prijs:

 • Jelco Lei
 • Peter Groen
 • Magchiel Faber

3e prijs:

 • Jaap Lei
 • Bote de Jong
 • Siemen Zeilinga

Dames

1e prijs:

 • Linda van Woudenberg
 • Andrea Visser

2e prijs

 • Sietske van Dekken
 • Tineke Visser


Visserij partij

Heren

1e prijs:

 • Willem Elzinga
 • Oene v/d Woude
 • Thomas Prins

2e prijs:

 • Durk Pieter v/d Schaaf
 • Durk Lei
 • Magchiel Faber

3e prijs:

 • Nutte Buurmans
 • Dirk Lei
 • Pieter Visser      

Dames

1e prijs:

 • Sietske van Dekken
 • Marjanne Faber
 • Andrea Visser

2e prijs:

 • Dominique Visser
 • Jitske Elzinga
 • Astrid Meinema


Menno Hoekstra en Hoge Dijken partij

Heren

1e prijs:

 • Willem Elzinga
 • Peter Groen
 • Thomas Prins

2e prijs:

 • Berend de Jong
 • Jetze Groen
 • Siemen Zeilinga

Dames

1e prijs:

 • Sietske van Dekken
 • Astrid Meinema

2e prijs:

 • Marjanne Faber
 • Annie Corton


Motor partij

Heren

 • Nutte Buurmans
 • Oene v/d Woude
 • Pieter Visser (koning)

2e prijs

 • Gerbren Basteleur
 • Peter Groen
 • Willem Elzinga

Dames

1e prijs:

 • Anna Groenia
 • Tineke Visser (koningin)
 • Andrea Visser

2e prijs:

 • Aukje de Beer
 • Liza Lei
 • Astrid Meinema