KNKB Schoolmeisjes kaatspartij in Paesens-Moddergat

25 mei

Zaterdag 25 mei werd er volop gekaatst door de schoolmeisjes van de KNKB. Deze partij werd gesponsord door bloemisterij Hogedijken. Er waren 8 parturen bij de schoolmeisjes. Er werd gespeeld met een winnaars- en herkansingronde. Er werd goed en sportief gekaatst. De uitslag was als volgt: 1e prijs: Lisanne Scharringa en Fardau Krottje 2e prijs: Noa Elzinga en Isabella Sijtsma 1e prijs herkansingronde: Ilse Marije van Beem en Hester Torensma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolkaatsen

25 mei

Woensdag 22 mei hebben Annet Visser, Joke de Jong en Sinne de Vreeze de eerste prijs gewonnen in de herkansingsronde bij de meisjes tijdens het schoolkaatsen. 

 

 

KNKB wedstrijd Heren 1e en 2e klasse Paesens-Moddergat

18 mei

Zaterdag 18 mei werd er in Paesens-Moddergat een KNKB vrije formatie wedstrijd heren 1e en 2e klasse georganiseerd. Deze partij werd gesponsord door ijzerhandel Raadsma en de Rabobank. Bij de 1e klasse hadden zich 10 parturen opgegeven en bij de 2e klasse waren er 13 parturen. Om 11.00 uur gingen ze van start en om 17:00 uur werd de laatste bal geslagen. Door de vele vrijwilligers en het mooie weer werd het een geslaagde dag. De uitslagen waren als volgt:
Heren 1e klasse: Eerste prijs: Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten Tweede prijs: Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa
Derde prijs: Johan Diertens, Kevin Jordi Hiemstra en P. Scharringa
Heren 2e klasse: Eerste prijs: Youri de Groot, Jelle Cnossen, Pieter Jan Leijenaar
Tweede prijs: Jan Dirk de Groot, Daniël Iseger en Gjalt Sjirk de Groot
Derde prijs: Willem Jan Postma, Michel Nese en Gerben de Boer.
Derde prijs: Gerard de Vries, Jelle Pieter van de Walt en Wytze Wassenaar

Federatie kaatsen Paesens-Moddergat

18 mei

Afgelopen zaterdag werd de eerste wedstrijd van de federatie gehouden in Paesens-Moddergat. De Boerenpartij werd gesponsord door de drie plaatselijke boeren. Fam. Buurmans, Fam. Faber en de Fam. Visser. Door te weinig opgave ging de heren A klasse niet door. Bij de dames hadden zich er 6 opgegeven, daardoor werd er individueel gekaatst. Het was nog even spannend wie er met de 2e prijs naar huis zou gaan. De uitslag was als volgt: 1e prijs: Metsje Sipma, 2e prijs: Esther Turkstra.
Bij de heren B-klasse was het vrije formatie en hadden er 8 parturen zich opgegeven. De acht parturen kaatsten met een winnaars- en een herkansing ronde. De uitslagen bij de heren:
1e prijs: Waatze de Vries, Berry Sjoerdstra en Durk Pieter Hiemstra 2e prijs: Willem Elzinga, Oene van der Woude en Pieter Visser. De eerste prijs in de herkansing ronde ging naar het partuur van Lieuwe Zeilinga, Tjeerd Zeilinga en Siemen Zeilinga.

 

 

Eerste ledenpartij senioren Paesens-Moddergat

5 mei

Zaterdag 4 mei werd alweer de eerste ledenpartij voor de senioren gehouden, gesponsord door Glasservice Noord-Nederland. Bij de heren hadden zich acht opgegeven, bij de dames elf. De dames en heren kaatsten in competitie verband. Ondanks de harde wind en kou werd er sportief en goed gekaatst. De uitslag bij de heren was als volgt:
1e prijs Durk Visser en Marten Groen, 2e prijs Christiaan Overzet en Siemen Zeilinga.
Bij de dames was de uitslag als volgt:
1e prijs Sietske Buurmans, Jeanette Cuperus, Bertina Smeding.
2e prijs Marjanne Faber en Tineke Visser.

Vrijdag 3 mei Jeugdpartij Glasservice Noord-Nederland

5 mei

Vrijdag 3 mei was er alweer de tweede jeugdpartij van K.V. Thomas Prins. Deze partij werd gesponsord door Glasservice Noord-Nederland. Aan deze partij mochten ook de 3 nieuwe (kabouter) jeugdleden deelnemen; Froukje Anita Lei, Jan Reinier Dijkstra en Sietske Elzinga. Bij de kabouters wordt altijd vlot gekaatst, zodat zij als eerste uitgekaatst zijn. De scheidsrechter kan geen moment de aandacht laten verslappen.
Pieter Lieuwe Visser ging hier met de eerste prijs naar huis en Froukje Anita Lei met de tweede prijs.

Bij de welpen en pupillen werd er in 4 parturen gekaatst. Dizze bern binne wol echte bikkels, want sa no en dan krigen se in bui op de lea…. Er werden 3 omlopen gekaatst en je kunt merken dat deze kaatster het kaatsspel steeds beter beginnen te begrijpen.
Uitslag hier was als volgt:

1e prijs: Wybren de Vries & Renske Elzinga
2e prijs: Annica Vanger, Gooitzen Prins, Annet Visser

Bij de schooljongens/schoolmeisjes duren de partijen altijd wat langer en doordat het zo koud was, is dit voor de toeschouwers soms ook erg koud om naar te kijken. Wel wordt er hier spannend gekaatst en zijn de heren en dame erg sportief naar elkaar!
Hier ging de 1e prijs naar Pieter Siebe Cuperus en de 2e prijs naar Wybren de Jong.